Regulamin zakupów

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

przez: Graf i Ty Zuzanna Górska

przy użyciu serwisu internetowego: www.analizapisma.pl oraz zuzannagorska.xfjbpmeg8m92.az.pl/wp

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Graf i Ty Zuzanna Górska zwany dalej: „Regulaminem”, zawiera:

  1. Oznaczenie Usługodawcy;
  2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  4. Warunki zawierania i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  5. Tryb postępowania reklamacyjnego.

§2

Przez Usługodawcę rozumie się:

Graf i Ty Zuzanna Górska

Odolańska 11/7, 02-560 Warszawa

NIP 118-154-11-53, REGON 141998928

blog@zuzannagorska.xfjbpmeg8m92.az.pl/wp

Tel.: +48 505 822 333

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dostępnej pod adresem internetowym www.prod.ceidg.gov.pl.

Zwaną dalej: „Usługodawcą”.

§3

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną przy użyciu serwisów internetowych znajdujących się pod adresem: www.analizapisma.pl oraz zuzannagorska.xfjbpmeg8m92.az.pl/wp, zwanego dalej „Serwisem” lub „Serwisami” usługi odpłatne, zwane dalej „Usługami” polegające na:

(a)   przygotowywaniu profili psychologicznych na podstawie analizy pisma ręcznego w oparciu o metodologię GCP Method zwanych dalej „Raportami” w wersjach opisanych w Serwisach,

(b)   przeprowadzeniu sesji coachingowych telefonicznie lub za pomocą telekonferencji skype.

2. Ceny Usług, o których mowa powyżej, dostępne są w Serwisach przy opisie tychże Usług. Ceny Usług zawierają w sobie należne podatki, w tym podatek VAT.

§4

Osoba korzystająca z usług odpłatnych jest dalej zwana „Klientem”.

§5

1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane są:

(a)   dostęp do Internetu,

(b)   przeglądarka internetowa Internet Explorer 8.0 lub nowsza, Firefox 8.0 lub nowsza, Chrome 36.0 lub nowsza,

(c)    włączona obsługa Java Script oraz plików typu cookie.

2. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez Serwis na komputerze Usługobiorcy, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Dokładne informacje na temat plików Cookiem opisane zostały w Polityce Cookies dostępnej pod adresem internetowym http://www.analiza-pisma.pl/cookie-policy/

3. Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

§6

1. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.

2. Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

4. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie.

§7

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści znajdujących się w Serwisach, jak i Raportów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt a Regulaminu, należą do Usługodawcy.

2. Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w § 7 ust. 1, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631). Żadne z treści w całości lub w części nie mogą być powielane i rozpowszechniane lub dalej rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez zgody Usługodawcy.

3. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Usługodawcy, w granicach wykraczających poza dozwolony użytek, może powodować odpowiedzialność cywilną, jak i karną.

 

ROZDZIAŁ II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

§8

1. Klient może zamówić Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1, drogą elektroniczną przez Internet kontaktując się za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisach lub pisząc bezpośrednio na adres mailowy Usługodawcy.

1a. Klient zawiera umowę z Usługodawcą, zwaną dalej „Umową” przez zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte oraz zaakceptowanie oferty złożonej przez Usługodawcę i złożenie zamówienia zgodnie z ust. 2 lub ust. 3 poniżej.

2.W przypadku Raportu, o którym mowa w § 3 ust. 1, zamówienie uznaje się za złożone (Umowę uznaje się za zawartą) w momencie zaksięgowania wynagrodzenia za sporządzenie Raportu na rachunku bankowym Usługodawcy.

3. W przypadku zamówienia sesji coachingowych, o której mowa w § 3 ust. 2, zamówienie uznaje się za złożone (Umowę uznaje się za zawartą) w momencie zaksięgowania uzgodnionego wynagrodzenia za przeprowadzenie sesji coachingowej na rachunku bankowym Usługodawcy.

4. Po otrzymaniu od Klienta zapytania o Usługi, Usługodawca w terminie 2 dni roboczych prześle na adres Klienta informację zwrotną, zwaną dalej Ofertą, zawierającą co następuje:

(a)   oświadczenie o gotowości podjęcia się wykonania Usługi,

(b)   wycenę Usługi,

(c)    proponowany termin jej wykonania,

(d)   sposób i termin zapłaty za Usługę.

5. Usługodawca może złożyć Klientowi oświadczenie o odmowie podjęcia przez Usługodawcę wykonania Usługi. Odmowa podjęcia się wykonania Usługi nie wymaga uzasadnienia.

6. Umowa pomiędzy Klientem a Usługodawcą jest zawarta na czas wykonania Usługi.

7. Brak zapłaty wynagrodzenia Usługodawcy w umówionym terminie uznaje się za odmowę przyjęcia Oferty. W takiej sytuacji Usługodawca przestaje być związany złożoną Ofertą.

8. Umowa z Klientem zawierana jest w języku polskim.

9. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

10. Po przyjęciu oferty i złożeniu zamówienia, o którym mowa w par 8 ust. 2 lub ust. 3, Usługodawca prześle na adres mailowy Klienta pełną treść regulaminu i umowę o świadczeniu usług.

11. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania Usług zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.

§9

1. W przypadku zamówienia Raportu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Klient jest zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną przez Internet:

(a)   skanu (300 dpi) własnoręcznie sporządzonej próbki pisma według wzoru i zasad przesłanych przez Usługodawcę,

(b)   skanu własnoręcznie podpisanej zgody na poddanie swojego pisma analizie grafologicznej, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia, że Klient został poinformowany o zachowaniu poufności wyników i swoich danych,

(c)    skanu wypełnionego formularza Informacji dodatkowych,

(d)   podania adresu e-mail, na który ma zostać przesłany zaszyfrowany Raport oraz numeru telefonu, na który ma zostać przesłane hasło do otworzenia Raportu (jeżeli Klient zamówił Raport w wersji elektronicznej),

(e)   podanie dokładnego adresu do korespondencji, na który ma zostać przesłany wydrukowany Raport (jeżeli Klient zamówił Raport w wersji drukowanej).

2. Jeżeli Klient zamawia analizę pisma dla innej niż on sam osoby, to zgody, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt b muszą być podpisane przez osobę, której pismo będzie poddawane analizie.

3. Czas realizacji zamówienia Raportu ustalany jest indywidualnie.

4. W przypadku zamówienia Raportu w wersji elektronicznej, Klient otrzyma zaszyfrowany Raport w formacie PDF na swój adres mailowy oraz hasło do jego otwarcia przesłane smsem na numer, o którym mowa w par 9 ust. 1 pkt d. Aby otworzyć Raport Klient musi mieć zainstalowany na swoim komputerze lub innym sprzęcie program umożliwiający otwieranie i czytanie plików w formacie PDF.

5. W celu świadczenia najwyższej jakości usług, Usługodawca będzie przechowywał kopie Raportu zamówionego przez Klienta przez okres 2 lat. Po tym okresie wszystkie kopie Raportu zostaną nieodwracalnie usunięte.

6. Wynagrodzenie za sporządzenie Raportu, które należy wpłacić na rachunek bankowy Usługodawcy jest podawane w korespondencji mailowej z Klientem, o której mowa w § 8 ust. 4.

§10

W przypadku zamówienia sesji coachingowych, o której mowa w § 3 ust. 2, termin tej sesji ustala się indywidualnie z Klientem i zależy od możliwości czasowych Klienta i Usługodawcy.

§11

Zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient nie ma prawa odstąpienia od Umowy.

§12

Klient, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę wynagrodzenia, jest zobowiązany do podania nazwy i adresu firmy lub osoby, na którą ma być wystawiona faktura oraz w przypadku firmy numeru NIP. Faktura jest wysyłana tylko i wyłącznie na żądanie Klienta, na adres wskazany przez Klienta, w terminie 14 dni od dnia zapłaty wynagrodzenia za Usługę.

§13

1. Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia na Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1, jeśli uzna, iż naruszałoby to przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub wiążące go zasady etyki zawodowej.

2. W wypadkach, o których mowa powyżej, Usługodawca informuje Klienta o niemożliwości wykonania usługi.

§14

1. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Klientowi Usług, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W przypadku zaprzestania świadczenia Usług z przyczyn wskazanych wyżej Usługodawca zachowuje prawo do zapłaconego wynagrodzenia oraz nie pozbawia to Usługodawcy dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

ROZDZIAŁ III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

§15

1.Klient, korzystający z Usług Serwisów wyraża zgodę na: przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług lub innych działań wynikających z niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów.

ROZDZIAŁ IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

§16

Usługodawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.

§17

Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:

(a)   niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje;

(b)   braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;

(c)    siły wyższej;

(d)   awarii technicznych, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta;

(e)   krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu domen w przypadku planowanej, bieżącej obsługi Sewera oraz oprogramowania Serwisów.

§18

1. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej, którym się posługuje w komunikacji z Usługodawcą.

2. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Klient jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Usługobiorcę z treścią wiadomości.

§19

O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta ograniczona jest do równowartości wynagrodzenia brutto uiszczonego przez Klienta za Usługę.

 

ROZDZIAŁ V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§20

Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy zgłaszać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Graf i Ty Zuzanna Górska, ul Odolańska 11/7, 02-560 Warszawa.

§21

Reklamacja powinna zawierać:

(a)   oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności jego imię i nazwisko oraz wskazanie jego adresu elektronicznego;

(b)   wskazanie adresu, na który ma być przesłana odpowiedź na reklamację;

(c)    wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;

(d)   wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;

(e)   wskazanie zakresu żądania Usługobiorcy składającego reklamację, w szczególności określenie, czy żąda on zwrotu zapłaconego wynagrodzenia lub wykonania Umowy.

§22

1. W ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji na adres pocztowy wskazany w § 20 Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres elektroniczny wskazany w zgłoszeniu zawierającą propozycję załatwienia reklamacji.

2. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę Klient wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy. Brak reakcji ze strony Klienta uznaje się za akceptację propozycji Usługodawcy.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23

1. Świadczenie usług przez Usługodawcę podlega prawu polskiemu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93) oraz ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).

§24

Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa wyżej, przysługuje Klientowi po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego na drodze polubownej.

§25

1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 15.05.2015 roku (data publikacji 08.05.2015)

2. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie, w przypadku zmiany Regulaminu wchodzi on w życie po 7 dniach od dnia publikacji na stronie pod adresem www.analizapisma.pl lub zuzannagorska.xfjbpmeg8m92.az.pl/wp.

3. Zmiana regulaminu nie wiąże Klientów, którzy zawarli Umowę przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.