Regulamin komentarzy

Regulamin komentarzy  zamieszczanych na Blogu ZuzannaGórska.com oraz polityka prywatności

1. Dostęp do komentarzy pod artykułami zamieszczanymi na Blogu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

2. Osoby zamieszczające wypowiedzi na Blogu ZuzannaGórska.com rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Bloga. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest również do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Właścicielowi Bloga w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich.

3. Zabronione jest umieszczanie:

 • treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym; treści pornograficznych; treści faszystowskich, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz treści wulgarnych, propagujących przemoc, a także treści nawołujących do pogardy, dyskryminacji
 • wypowiedzi pozbawionych treści merytorycznej, o charakterze prowokacyjnym lub zawierających wulgaryzmy,
 • treści naruszających prawa innych osób lub obrażających innych użytkowników
 • treści reklamowych bądź innych materiałów o charakterze komercyjnym
 • treści zawierających wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt lub oprogramowanie stosowane przez Użytkowników,
 • treści zawierających odnośniki do innych stron www, umieszczone bez zgody Administratora Bloga.

4. Nie będzie również tolerowane:

 • działanie na szkodę Bloga
 • używanie obraźliwych nicków

5. Zasady zamieszczania komentarzy pod artykułami na Blogu:

 • komentarze mogą zamieszczać Użytkownicy Bloga,
 • komentarze muszą być zgodne z Regulaminem Bloga,
 • komentarze nie mogą być agresywne i obraźliwe względem innych Użytkowników Portalu czy osób trzecich,
 • komentarze mogą być oceniane przez innych Użytkowników,
 • komentarze o charakterze reklamowym lub spamu nie będą zamieszczane lub będą niezwłocznie usuwane,
 • komentarze powinny być zgodne z tematyką danej kategorii,
 • komentarze powinny być pisane poprawnie gramatycznie i ortograficznie, bez wyraźnych powodów tekst nie powinien być pisany WIELKIMI LITERAMI. Wiadomości rażąco naruszające normy językowe mogą być moderowane lub niezamieszczane przez Administratora.

6. Administrator Bloga zastrzega sobie prawo do nie zamieszczania lub usuwania komentarzy osób naruszającym postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa. Administrator nie musi podawać uzasadnienia swoich decyzji, ani informować o nich. Od decyzji Administratora nie przysługuje odwołanie.

7. Użytkownik publicznej sieci internet, który chce zamieścić komentarz na Blogu zuzannagorska.xfjbpmeg8m92.az.pl/wp zobowiązany jest do podania swojego nicka oraz adresu e-mail.

8. Blog zuzannagorska.xfjbpmeg8m92.az.pl/wp gromadzi dane osobowe autorów komentarzy (adres IP, adres e-mail oraz nick).

9. Administratorem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Graf i Ty Zuzanna Górska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Odolańskiej 11/7, 02-560 Warszawa. Administratorem danych osobowych jest Administrator bloga. Administrator przetwarza dane w celu prowadzenia bloga zgodnie z przepisami prawa, w szczególności postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

10. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do funkcjonowania bloga.

11. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane z uwzględnieniem ich szczególnej ochrony oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

12. W przypadku, gdy wymagają tego odpowiednie przepisy prawa Administrator udostępnia dane gromadzone w serwisie właściwym organom władzy publicznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika z tytułu takiego ujawnienia.

13. Administratorowi według własnego uznania przysługuje prawo do usuwania Użytkowników lub blokowania adresów IP, nazw Użytkowników albo adresów e-mail w przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

14. Administrator ma prawo publicznie lub poprzez prywatną wiadomość upomnieć Użytkownika łamiącego Regulamin.

15. Każda osoba korzystająca z Bloga jest zobowiązana do zapoznania się oraz do przestrzegania regulaminu.

16. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Bloga oraz pojawiających się na nim komentarzy lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Bloga.

17. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.